اصفهان-حکیم نظامی
اصفهان

آدرس فروشگاه
خیابان حکیم نظامی بین چهارراه حکیم نظامی و چهارراه خاقانی پلاک 308

مدیریت فروشگاه
چهارباغی

تلفن های تماس فروشگاه
03136288936
03136288937