سیرجان
سیرجان

آدرس فروشگاه
خیابان امیرکبیر بین کوچه 12و14

مدیریت فروشگاه
ادیب - رحمانی

تلفن های تماس فروشگاه
03442207986