رشت-مطهری
رشت

آدرس فروشگاه
خیابان شهید مطهری، روبروی مسجد سوخته تکیه(حجتی)

مدیریت فروشگاه
جهانی

تلفن های تماس فروشگاه
01333251254