بندرعباس
بندرعباس

آدرس فروشگاه
رسالت شمالی - نبش چهار راه پردیس - جنب داروخانه پردیسان

مدیریت فروشگاه
بهاروند

تلفن های تماس فروشگاه
07633740456