بابل
مازندران

آدرس فروشگاه
خیابان مدرس

مدیریت فروشگاه
صدقی

تلفن های تماس فروشگاه
01132223660