کرمانشاه
کرمانشاه

آدرس فروشگاه
فردوسی، روبروی خیابان شورا

مدیریت فروشگاه
اکبری

تلفن های تماس فروشگاه
08337275266