رشت-گلسار
رشت

آدرس فروشگاه
خیابان گلسار اول خیابان توحید نبش فرعی اول 101

مدیریت فروشگاه
جهانی

تلفن های تماس فروشگاه
01333132961