کرمان
کرمان

آدرس فروشگاه
کرمان، خیابان امام جمعه، نبش امام جمعه 12

مدیریت فروشگاه
طاهری

تلفن های تماس فروشگاه
03432475353