مشهد-بلوار سجاد
مشهد

آدرس فروشگاه
بلوار سجاد - نبش پامچال

مدیریت فروشگاه
رستگار

تلفن های تماس فروشگاه

05136028040