بجنورد
بجنورد

آدرس فروشگاه
چهارراه امیریه، نبش کوچه کاریز

مدیریت فروشگاه
کمالی

تلفن های تماس فروشگاه
05832225880